سمعک های پشت گوشی STF
سمعک STF طیف گسترده ای از انواع شنوایی را پوشش می دهد.
سمعک های محکم و پر قدرت STF در دو مدل مختلف موجود هستند.
ویژگی حذف فیدبک و مدیریت نویزعملکرد بی نظیری را به همراه دارد.

  STF P T3                                                                       STF P T1

سمعک های پشت گوشی