سمعک های پشت گوشی XTM

سمعک های پشت گوشی

سمعک های XTM   طیف گسترده ای از انواع شنوایی را پوشش می دهند. این سمعک های مقاوم و پر قدرت در دو نوع  مختلف بسته به عملکرد اجرایی سمعک موجود هستند.

 XTM   با ویژگی های حذف فیدبک, مدیریت نویز و ارایه قدرت مورد نیاز, راحتی شنوایی در هر شرایطی از زندگی را فراهم می آورد.

سمعک های سفارشی XTM

سمعک های سفارشی XTM به صورت سفارشی برای گوش شما ساخته می شوند به طوری که بتوانید از عملکرد و ناپیدایی سمعک به طور همزمان بهره مند شوید. سمعک های سفارشی XTM با وجود اندازه کوچک برای انواع گسترده ای از افت شنوایی مناسب هستند.  با فناوری پیشرفته و طراحی مناسب این سمعک ها ناپیدایی, راحتی قرارگیری, رضایت شنوایی و فهم گفتار مقابل را برای کاربران تضمین می کند.