درباره صدا

صدا یا صوت یک نوع انرژی است که ازتحرک ذرات ماده به وجود می آید. صدا ارتعاشی است که توسط حس شنوایی انسان درک می شود.

مشخصات صوت طول موج, زمان تناوب و فرکانس می باشد.

طول موج مسافتی است که موج در یک بازه زمانی می پیماید و بر حسب متر اندازه گیری می گردد.

زمان تناوب زمان یک نوسان کامل است و بر حسب ثانیه اندازه گیری می گردد.

فرکانس تعداد نوسان کامل در واحد زمان است و بر حسب هرتز اندازه گیری می گردد.

واحد اندازه گیری شدت صوت, دسی بل است. محدوده شنوایی انسان بین فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است.